Business
Automobile Repair

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

VEB Kraftfahrzeug Instandsetzung

Fritz Deutschendorf