Countries
Japan

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Nishimura Shiko

Tomoichi Nishiwaki

Japan Socialist Party

Makoto Wada

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Sanshin Electric

Hiroshi Ohchi

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Bunka

Shigeo Fukuda

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Nikken Setsukei

Hiromu Hara

World Design Conference Tokyo

Takashi Kono

Sanyo Electric

Inada Akira, Tomoichi Nishiwaki

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Light Publicity

Makoto Wada

Japan General Arts Corporation

Gan Hosoya

Green Arrow

Makoto Yoshida

Japan Socialist Party

Makoto Wada

Sanshin Electric

Hiroshi Ohchi

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

J. R. Geigy

Toshihiro Katayama

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi