Design Companies
Nippon Design Center

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center

Nippon Research Center

Kazumasa Nagai

Fukuoka Kagaku Kogyo

Uehara Masashi

Furukawa Sansui Kai

Kazumasa Nagai

Suruga Bank

Kazumasa Nagai

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Shintoku Electronic

Hiromu Hara

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

The Nihon Keizai Shimbun

Hiromu Hara