Designers
Akira Hirata

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Wellmart

Akira Hirata, Hiromi Kuginuki, Koji Mori

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Vow

Akira Hirata, Junko Naito

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito