Designers
Hideko Sakado

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa