Designers
Hiroshi Mori

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada