Designers
Kageyoshi Morishita

Nippon Oil

Kageyoshi Morishita, Kimio Oike