Designers
Kenichi Yoshioka

Shinko Electric

Kenichi Yoshioka

River Steel

Kenichi Yoshioka

Suzuharu

Kenichi Yoshioka