Designers
Koji Mori

Wellmart

Akira Hirata, Hiromi Kuginuki, Koji Mori

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Nihon LCA

Akira Hirato, Koji Mori, Namiko Nishida

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori