Designers
Kosti A. Antikainen

Suomen Tupakka

Kosti A. Antikainen

Seitsenpainos

Kosti A. Antikainen

Finnish Export Furniture

Kosti A. Antikainen

Suomen Ulkomaankauppalitto

Kosti A. Antikainen

Suomen Ulkomaankauppalitto

Kosti A. Antikainen