Designers
Kyoji Nakatani

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu