Designers
Makoto Yoshida

Shimobe Denshi

Makoto Yoshida

Shimamura Shuppan

Makoto Yoshida

Miyoshigasu

Makoto Yoshida

Fuji Seiko

Makoto Yoshida

Bunka Hyoronsha

Makoto Yoshida

Life Engineering

Makoto Yoshida

Green Arrow

Makoto Yoshida

Green Arrow

Makoto Yoshida