Designers
Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Asahi Culture Center

Shigeo Fukuda

Asahi Pentax

Shigeo Fukuda

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Hattori

Shigeo Fukuda

Institute of Urban Planning

Shigeo Fukuda

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Sukuwall Kojimachi

Shigeo Fukuda

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Suzuki

Shigeo Fukuda

Sanyo

Shigeo Fukuda

Ideal Science Industry

Shigeo Fukuda

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Bunka

Shigeo Fukuda

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda