Designers
Shigeo Katsuoka

Panom

Shigeo Katsuoka

NAF

Shigeo Katsuoka

Anzen Kogaku Kenkyujo

Shigeo Katsuoka

Asakura

Shigeo Katsuoka

Nihon Shurui Hanbai

Shigeo Katsuoka

Keikyu Inawashiro

Hiroko Tsukada, Shigeo Katsuoka

Mediart Communications

Shigeo Katsuoka, Tako Ikeda

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka