Designers
Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi