Designers
Shinichi Takahara

Fuji Kyuso

Shinichi Takahara

Taka Design Production

Shinichi Takahara