Designers
Shoji Sato

Nishikawa Sangyo

Mitsuo Ishida, Shoji Sato