Designers
Tadashi Ishikawa

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa