Designers
Tadashi Ohashi

Meiji

Tadashi Ohashi

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Heibon Shuppan

Tadashi Ohashi