Designers
Takashi Kono

Hotel Tateshina

Takashi Kono

Ajinomoto

Takashi Kono

Daiwa Manekin Company

Takashi Kono

Japan Pearl Promotion Association

Takashi Kono

Good Design Corner

Takashi Kono

Japan Textile Association

Takashi Kono

Tokamachi

Takashi Kono

World Design Conference Tokyo

Takashi Kono