Designers
Takeo Sugaya

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Towa Shoko

Takeo Sugaya