Designers
Takeshi Nakajima

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima