Designers
Yoshio Amaya

Tozai Bunka Koryu Center

Yoshio Amaya

Izumimoto Syoten

Yoshio Amaya

Yonen Geizyutu

Yoshio Amaya

Osaka Seisyonen Bunka No Kai

Yoshio Amaya

Nankai Tuun

Yoshio Amaya