Designers
Yoshio Hayashi

Umemura Stainless

Yoshio Hayashi

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi

Hayashi Industry

Yoshio Hayashi

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi

Zenhanren

Yoshio Hayashi

Bank of Yokohama

Yoshio Hayashi

Joyo Bank

Yoshio Hayashi

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Keio

Yoshio Hayashi

Japan Agricultura Co-op Associations

Yoshio Hayashi

Odakyu

Yoshio Hayashi

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi