Designers
Yoshitake Komoriya

Kobe Shinbun Shuppan

Yoshitake Komoriya