SIMILAR LOGOS

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Japan Amateur Sports Associatiation

Kazumasa Nagai

Yamada Co.

Akisato Ueda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Nonaka Shokudo

Shuji Torigoe