SIMILAR LOGOS

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Japan Amateur Sports Associatiation

Kazumasa Nagai

Yamada Co.

Akisato Ueda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Kurobe Shopping Center Merci

Akitoshi Tsunozaki

Golf La Moraleja

Cruz más Cruz