SIMILAR LOGOS

Television Network

Yusaku Kamekura

Torii & Co.

Kazuo Tanaka

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura