SIMILAR LOGOS

Television Network

Yusaku Kamekura

Torii & Co.

Kazuo Tanaka

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura