SIMILAR LOGOS

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara

Pitori Pikori

Sadao Sugaya

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura