SIMILAR LOGOS

Ideal Science Industry

Shigeo Fukuda

Sogien

Yoshikatsu Tami

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

id Druck

Herbert W. Kapitzki

Nihon Shurui Hanbai

Shigeo Katsuoka

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Ishihara Studio

Yoshihiro Kishimoto