SIMILAR LOGOS

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Green Arrow

Makoto Yoshida

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Sacill

Max Huber

Asakura Architects & Associates

Hiroshi Manzen

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi