SIMILAR LOGOS

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Pacific Fuel Trading

Tatsuhito Yamamoto

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Linea

Paul Ibou