SIMILAR LOGOS

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

El Al

Otto Treumann

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Nihon LCA

Akira Hirato, Koji Mori, Namiko Nishida

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura