SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Suzuki

Shigeo Fukuda

Alain Carrier

Alain Carrier

Asahi Culture Center

Shigeo Fukuda

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura