SIMILAR LOGOS

Green Arrow

Makoto Yoshida

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Alfons Eder

Alfons Eder