SIMILAR LOGOS

Green Arrow

Makoto Yoshida

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Applied Alpha

Agafonova Valeria, Dmitry Kopatsky