SIMILAR LOGOS

Green Arrow

Makoto Yoshida

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Keio

Yoshio Hayashi

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi