SIMILAR LOGOS

Houtoku

Shunji Ninomi

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Hagiwara

Masahiro Abe

Vow

Akira Hirata, Junko Naito

Miyanami Engineering

Shunji Ninomi

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Big Publishing

Yasaburo Kuwayama