SIMILAR LOGOS

Houtoku

Shunji Ninomi

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Miyanami Engineering

Shunji Ninomi

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Nippon Family Book

Koichi Mizuno