SIMILAR LOGOS

Houtoku

Shunji Ninomi

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Miyanami Engineering

Shunji Ninomi

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Big Publishing

Yasaburo Kuwayama

Nankodo

Tetsuya Ota