SIMILAR LOGOS

Deutsche Bibelgesellschaft

Atelier Ade

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Matsuura Kensetu

Kazutoshi Uemoto

Houtoku

Shunji Ninomi

Bunka Hyoronsha

Makoto Yoshida

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Képzömüvészeti Kiadó

Laszlo Puskas, Sára Erno