SIMILAR LOGOS

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Hagiwara

Masahiro Abe

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Life Engineering

Makoto Yoshida

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Johnson & Johnson Inc

Raymond Bellemare