SIMILAR LOGOS

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Hagiwara

Masahiro Abe

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Matsuura Kensetu

Kazutoshi Uemoto

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Medical Information Network Service

Minoru Takahashi

Johnson & Johnson Inc

Raymond Bellemare