SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Select

Yoshihiro Kishimoto

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Shimamura Shuppan

Makoto Yoshida

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

Sedgeford Sounds

Mash Creative