SIMILAR LOGOS

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Select

Yoshihiro Kishimoto

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

Syntex Pharmaceutical Corp

Lance Wyman

Credit Suisse Schweizerische Krefitanstalt

Willy Wermelinger