SIMILAR LOGOS

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Mochiya

Susumu Kimura

Akane

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura