SIMILAR LOGOS

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Mochiya

Susumu Kimura

Yuken-Boeki

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura

The Japanese Society of Obstetrics Gynecology

Yusaku Kamekura