SIMILAR LOGOS

Honmachi Print

Michio Ogura

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Pirelli Due Palme

Amleto Dalla Costa

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Nihonkai Oil Co

Gan Hosoyo, Kohei Miura