SIMILAR LOGOS

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Iwatani Sangyo

Ikko Tanaka

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori