SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Habitat Ufficio

A. Ubertazzi, D. Soffientini, R. Nava

Hattori

Shigeo Fukuda

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Fukuda Design

Masaki Fukuda

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura