SIMILAR LOGOS

Ajinomoto

Takashi Kono

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Art Directors & Designers Association of New Orleans

Donald C. Smith

Color Research Center

Nakade Teijiro

Tozai Bunka Koryu Center

Yoshio Amaya

Dentsu Driving Club

Jun Tabohashi

HH Hotels

Hiroshi Ohchi