SIMILAR LOGOS

Japan Socialist Party

Makoto Wada

Maac

Sin Matsunaga

Tokamachi

Takashi Kono

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Hattori

Shigeo Fukuda

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai