SIMILAR LOGOS

Morishige Dolls

Kazuho Yamamoto

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Kobashi Photo Studio

Ken'ichi Hirose

Hasegawa Interior

Akisato Ueda

Tanigawa Jitsugyo

Teruo Fujishige

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose