SIMILAR LOGOS

Morishige Dolls

Kazuho Yamamoto

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Miyata

Toshinori Nozaki

Hasegawa Interior

Akisato Ueda

Max

Fumio Koyoda

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose