SIMILAR LOGOS

Morishige Dolls

Kazuho Yamamoto

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Miyata

Toshinori Nozaki

Kobashi Photo Studio

Ken'ichi Hirose

Nonaka Shokudo

Shuji Torigoe

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose