SIMILAR LOGOS

Japan Design Council

Hiroshi Ohchi

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura