SIMILAR LOGOS

Japan Design Council

Hiroshi Ohchi

Marui

Tetsuo Miyahara

Intercity-Züge

Coordt von Mannstein

Deutscher Ingenieur Verlag

Walther Bergmann

Daido Interior

Kenji Ito

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura