SIMILAR LOGOS

Japan Design Council

Hiroshi Ohchi

World Design Conference Tokyo

Takashi Kono

International Gold Research

Hiroshi Fukushima

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Credito Industriale Sardo

Mimmo Castellano

Instituto per il Commercio Estero

Mimmo Castellano