SIMILAR LOGOS

Kitazawa Distribution Industry

Tsutomu Shimoyama

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori