SIMILAR LOGOS

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Taller Cubano

Reynaldo Da Costa

CTV Television Network, Toronto

E. J. Morrison

Tsukamoto Gakuin

Tomoichi Nishiwaki

Izerusha

Sumio Hasegawa

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Torii & Co.

Kazuo Tanaka