SIMILAR LOGOS

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

Kunimatsuya

Koichi Watanabe

Banco Mexicano Somex

Francisco Tellez, Joe Vera

Marufuku

Kazuharu Fuji

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura