SIMILAR LOGOS

Green Arrow

Makoto Yoshida

Tairumento

Yukihisa Nakayama

Tokyo Tomin Bank

Shigeo Kukuda

International Gold Research

Hiroshi Fukushima

Kitanippon Gyogyo

Masaki Fukuda

Tokyu Koku

Yusaku Kamekura

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura