SIMILAR LOGOS

Nagase Rubber

Kazuo Tajima

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Nihon Shurui Hanbai

Shigeo Katsuoka

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Tenguya

Yasaburo Kuwayama

Yamachan Planning

Iwao Yamaguchi

Fukuda Design

Masaki Fukuda