SIMILAR LOGOS

Nagase Rubber

Kazuo Tajima

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Mediart Communications

Shigeo Katsuoka, Tako Ikeda

Prime Jewelry

Ryuji Hirotani

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Frontier Airlines

Saul Bass & Associates

Fuji Bank

Yusaku Kamekura