SIMILAR LOGOS

Nagase Rubber

Kazuo Tajima

Rangau Quelle

Manfred Wutke

Yoshioka Photography Studio

Yonefusa Yamada

Suomen Akateeminen Urheiluliitto

Antti Laiho, Jukka Veistola, Tapio Korpisaari

Visual Communications

Nagato Kawamoto

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto

Fuji Bank

Yusaku Kamekura