SIMILAR LOGOS

The Nissei Theater

Gan Hosoya

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Fabrimetal

Jacques Richez

Fuji Seiko

Makoto Yoshida

Fuji Landscape

Hiro Terao

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi

TDK-Tokyo Denki Kagaku Kogyo

Yusaku Kamekura