SIMILAR LOGOS

The Nissei Theater

Gan Hosoya

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Fairchild

Philip Franznick

Zoological Gardens, Asahikawa

Susumo Endo

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura