SIMILAR LOGOS

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Sielco

A. Ubertazzi, D. Soffientini, R. Nava

Hokkaido Nogydantai Kenkohoken Kumiai

Katsumi Maetani

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Fuji Seiko

Makoto Yoshida

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda